PALUUPOLKU ON VALMIS

Arkkienkeli Mikaelin viesti Ronna Hermanin välittämänä (<http>www.ronnastar.com)
Heinäkuu 2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, tietonne maailmankaikkeuden toiminnoista ovat kasvaneet hyppäyksittäin teidän aikanne viime vuosikymmenen aikana. Paljon useammat kuin minkä olisimme koskaan ajatelleet mahdolliseksi, ovat yhdistymässä niihin opetuksiin ja elämässä niitä, jotka on massojen saatavilla. Olette ylittäneet suurimmatkin odotuksemme ja olette nopeasti pukemassa yllenne valoviittojanne, kun valmistaudutte ylösnousemaan korkeampiin olemassaolon ulottuvuuksiin.

Vaikka kaaos ja kaksinaisuus ovat oleellinen osa oloanne kolmannessa/neljännessä ulottuvuudessa, universaalissa pääsuunnitelmassa on järjestys ja muoto ja teidät lähetettiin kanssaluojiksi ilman suojaa ja selvästi määritelty polku seurattavana. Paluunne Jumalitsenne täyteen tietoisuuteen tässä universaalissa ilmaisumuodossa on ollut aina turvattu.

Olemme selittäneet teille, miten säteileviä pyramidinmuotoisia valoasemia on asetettu kaikkialla maailmankaikkeudessa jokaiseen ulottuvuuteen ja aliulottuvuuteen, minne jätitte eteerisen kopion itsestänne joka kerta, kun sirpaloitte tai jaoitte olemuksenne maskuliinisiin ja feminiinisiin tietoisuuspuoliin. Eteerinen elämä-/valolankanne punoo polun maailmankaikkeuden halki - polun joka yhdistää teidät jokaiseen itsen sirpaleeseen - ja tämä elämänlanka on tiukasti kiinni suurenmoisessa Jumalitsessänne tai MINÄ OLEN -olemuksessanne, Äiti/Isä Jumalassamme Suuressa keskusauringossa ja myös Ylimmässä Luojassa.

Olette oppimassa, että luotte oman todellisuutenne ja että teidän on pyrittävä löytämään omat korkeimmat totuutenne ja yhdistyttävä niihin ja sitten elettävä henkilökohtainen filosofianne parhaan kykynne mukaisesti. Kokemuksen kautta olette oppineet karman säännöt, vääristyneiden ajatusten ja tekojen tuskalliset syy- ja seurausvaikutukset. Aionien aikana teistä on tullut tehokkaita kanssaluojia olemassaolon aineellisiin ulottuvuuksiin. Suurien ponnistelujen ja harjoituksen kautta olette oppineet muotoilemaan peruselämänvoima-ainesta monenlaisiksi muodoiksi, joista monet ovat olleet elegantteja ja innostavia ja toiset vääristyneitä, sillä ne olivat heijastusta heikentyneen voimakenttänne värähtelystä.

Kun aloitte seurata korkeamman itsenne tönäisyjä, opitte sivuuttamaan niiden toimet tai reaktiot, jotka yrittivät heikentää teitä, tai väistämään niiden vaikutukset. Kaksinaisuuden ja vastakkaisuuden ulottuvuudet ovat suuria opettajia. Jos ette olisi koskaan kokeet muuta kuin rakastavia ja positiivisia toimia, olisi tapahtunut vain vähän tai ei yhtään kasvua ja tuloksena olisi pysähtyminen.

Egoitsenne yllyttää teitä jatkuvasti keskittymään ulkoiseen maailmaan ja ryhtymään toimiin, jotka eivät ole parhaan etunne mukaisia pyrkiessänne itsemestaruuteen. Jos pyritte tietoisesti pysymään keskittyneenä pyhässä sydämessänne ja käyttämään pyhän mielenne valaistunutta viisautta, teitä ei koskaan johdateta harhaan. Intuitionne voimistuu ja voimistuu, kun rakennatte varmuutta itsemestarina, ja aistitte ja sitten tiedätte aina oikean päätöksen tai seurattavan polun.

Kun itsevarmuutenne ja intuitiiviset kykynne kasvavat, päättämättömyydestä tulee menneisyyden juttu. Opitte taas ne mestaritaidot, joista nautitte korkeammissa ulottuvuuksissa. Muistakaa, että olette olleet loputtomien maailmojen mestarirakentajia ja olette olleet korkeammissa ulottuvuuksissa paljon pidempään kuin matalampien ulottuvuuksien tiheämmän ympäristön loukussa.

Luojatietoisuuden jokainen osa tässä maailmankaikkeudessa on kokenut sielu-kehosirpaloitumisen ja jokainen sielu jokaisella olemisen tasolla on nyt parantumassa ja yhdistymässä itsensä monien puolien kanssa. Yhdistytte niin moniin itsen puoliin kuin on inhimillisesti mahdollista vielä ollessanne fyysisessä astiassa ja sitten prosessi jatkuu, kun matkaatte olemassaolon korkeampiin ulottuvuuksiin.

Olette bio-tietokoneita, joilla on harmoninen resonanssi. Jokainen teistä on monimutkaisesti värähtelevä olento. Olette tottuneet kolmannen/neljännen ulottuvuuden hitaampaan ja tiheämpään energiaan. Olette kuitenkin tasapainottamassa, harmonisoimassa ja kohottamassa voimakenttänne värähtelyä voidaksenne ylösnousta jalostuneempaan, korkeamman ulottuvuuden olotilaan.

Teidän on muistettava, että olette Luojan ainutlaatuinen osa ja teidän pitäisi arvostaa ainutlaatuisuuttanne, kun pyritte palaamaan jumalaisen itsenne ykseyteen. Teillä on runsaasti kokemusta ja viisautta jaettavaksi itsenne monien puolien kanssa, ja menestyksenne on asianmukaisesti tallennettu kosmisiin tiedostoihin tulevaa käyttöä varten.

Opettelette tyhjentämään muistinne ja vapautumaan kollektiivisen tietoisuuden uskomusjärjestelmän rajoituksista, ja korkeampien ulottuvuuksien valopyramidien välityksellä opitte myös kohoamaan tietoisuuden jalostuneempiin ulottuvuuksiin. Joka kerta tehdessänne tämän, tuotte asteittain mukananne fyysiseen astiaanne ja aurakenttäänne niitä korkeampien ulottuvuuksien kohottavia ja harmonisia taajuuksia, jotka muodostavat vahvemman, säteilevämmän ja laajemman voimakentän ympärillenne.

Chakrajärjestelmänne suunniteltiin vetämään ja yhdistämään Luojan valoa/energiaa ihmiskehoon sekä sisältämään kaikki jumalaisen itsenne ominaisuudet, laadut ja avut. Rauhasjärjestelmän tehtävänä on siirtää tuo energia aineelliseen massaan fyysisen astianne käytettäväksi. Opettelette taas hengittämään niin, kuin teidän alun perin suunniteltiin hengittävän, mikä antaa teille pääsyn pranaan, elämän hengitykseen, ja myös auttaa siihen puhtaaseen kosmiseen elämänvoimanenergiaan yhdistymisessä, mitä kutsutaan timantinkoviksi hiukkasiksi.

Ensimmäisinä kulta-aikoina näitä upeita työkaluja ja tekniikoita käytettiin ilman vääristymiä ilmentämään rajatonta energiaa ja ne tekivät mahdolliseksi kaiken sen luomisen, mitä tarvittiin mukavaan ja yltäkylläiseen elämään. Noina ihmeellisinä aikoina maapallo oli todellinen paratiisi, jota kutsuttiin Eedenin puutarhaksi.

Kun edistytte olemisen korkeampiin ulottuvuuksiin, huomaatte, että ajasta tulee muovattavampaa ja todellisuudestanne virtaavampaa kuin menneisyydessä. Maailmanne muuttaa dramaattisesti muotoaan ja tulevaisuutenne näyttää epävarmemmalta. Ylä- ja alamäkenne eivät ole yhtä dramaattisia kuin aiemmin, mutta niitä tapahtuu useammin, niin että teistä joskus tuntuu siltä, että olette nopeasti liikkuvassa vuoristoradassa. Teidän on oltava valppaana ja keskittyneenä NYT-hetkeen, kun pyritte pysymään keskittyneenä pyhään sydämeenne.

Maan päällä ei ole paikkaa, mihin voimakkaat muutosenergiat eivät vaikuttaisi. Aivan samalla tavalla kuin maapallo kokee puhdistumis-, lepo- ja kasvukausia, niin tapahtuu ihmiskunnallekin. Monet teistä kokevat enemmän fyysisen tuskan oireita kuin koskaan aiemmin ja monet rakkaat sielut ovat päättäneet siirtyä pois ja jatkaa sielunsa matkaa toisissa kokemusulottuvuuksissa.

Älkää uskoko siihen käsitykseen, että se mitä maan päällä ja teillä henkilökohtaisesti paljastuu, on jonkin korkeamman rangaistusta tai tuomitsemista, sillä aivan päinvastainen on totta. Se perusolettamus että kaikki mikä on arvokasta, vaatii sinnikkyyttä, omistautumista ja yhteisponnistuksia, soveltuu tähän siirtymä-/ylösnousemusprosessiin, minkä keskellä ihmiskunta ja maapallo ovat.

Ihmis-, eläin-, kasvi- ja mineraalikunta ovat kaikki muodonmuutosprosessissa. Ylimmän Luojan kristallienergia levittyy tämän maailmankaikkeuden aineellisuuden jokaiseen puoleen ja ilmaisumuotoon. Tietoisuuden laajentuminen ja ihmismuodon metamorfoosi ovat kuin ilmestymistä esiin kotelosta. Levitätte symboliset valosiipenne, kun aurakenttänne alkaa heijastaa säteilyä pyhän sydämenne ytimestä. Jalostutte ja muututte syvimmältä ydintasolta lähtien. Muistakaa, että olemme kertoneet teille, että te ette enää siirry tulevaisuuteen lineaarisessa aika-avaruustodellisuudessa. Teistä on tulossa moniulotteisia ja siirrytte taaksepäin ajassa ja parannatte menneisyyden, kun menette eteenpäin tulevaisuuden spiraalilla.

Rakkaat, älkää horjuko älkääkä salliko tuhon ja hävityksen ennustusten vähentää omaa visiotanne tulevaisuudesta. Te ja kaltaisenne olette rohkeita yksilöitä, jotka asetatte näyttämön uusien henkis-inhimillisten olentojen ilmestymiselle sekä rauhan, harmonian, ilon ja yltäkylläisyyden maailmalle. Kyse on suuresta vastuusta, mutta myös suuresta lahjasta. Muistakaa, että emme pyydä teiltä mitään sellaista, mitä ette olisi tehneet monta kertaa aiemminkin. Tietäkää, että te ette ole koskaan yksin. Olen aina lähellä opastamassa ja suojelemassa teitä. Kutsukaa minua ja minä vastaan.

Minä olen arkkienkeli Mikael.